anired06_down.gif   분동

  


anisquare19_green.gif
분동의 역할 : 분동은 질량표준보급의 핵심 매개체이며 저울은 분동의 질량을 비교해 준다.

anisquare19_green.gif 용          도 : 분동의 질량비교 및 저울 검사용,   엘리베이터 검사용 및 계량 조정용
                    
anisquare19_green.gif 분동의 등급표[OIML 규정](허용오차 ±mg)
 

 
표준기
교정용 표준기
정밀계기
일반계기
Norminal Value
Class E₁
Class E₂
Class F₁
Class F₂
Class M₁
Class M₂
Class M
50kg
25
75
250
750
2500
7500
25000
20kg
10
30
100
300
1000
3000
10000
10kg
5
15
50
150
500
1500
5000
5kg
2.5
7.5
25
75
250
750
2500
2kg
1.0
3.0
10
30
100
300
1000
1kg
0.5
1.5
5
15
50
150
500
500g
0.25
0.75
2.5
7.5
25
75
250
200g
0.10
0.30
1.0
3.0
10
30
100
100g
0.05
0.15
0.5
1.5
5
15
50
50g
0.030
0.10
0.30
1.0
3.0
10
30
20g
0.025
0.080
0.25
0.8
2.5
8
25
10g
0.020
0.060
0.20
0.6
2
6
20
5g
0.015
0.050
0.15
0.5
1.5
5
15
2g
0.012
0.040
0.12
0.4
1.2
4
12
1g
0.010
0.030
0.10
0.3
1.0
3
10
500mg
0.008
0.025
0.08
0.25
0.8
2.5
-
200mg
0.006
0.020
0.06
0.20
0.6
2.0
-
100mg
0.005
0.015
0.05
0.15
0.5
1.5
-
50mg
0.004
0.012
0.04
0.12
0.4
-
-
20mg
0.003
0.010
0.03
0.10
0.3
-
-
10mg
0.002
0.008
0.025
0.08
0.25
-
-
5mg
0.002
0.006
0.020
0.06
0.20
-
-
2mg
0.002
0.006
0.020
0.06
0.20
-
-
1mg
0.002
0.006
0.020
0.06
0.20
-
-


Copyright(C) 2003 Hanascale Interactive Inc. All Rights Reserved
webmaster@hanascale.com
상호:하나계측기(주)  서울특별시 금천구 가산동 327-32 대륭테크노타운 12차 504호
대표전화 및 A/S 접수 : (02) 808-3777      FAX : (02) 802-0654